eSOLAR d.o.o.

BiHKonačno: FBiH dobila Zakon o Prosumerima

Konačno: FBiH dobila Zakon o Prosumerima

Na jučerašnjoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, usvojen je Prijedlog zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti. Kada je riječ o usvajanju Prijedlog zakona o električnoj energiji u FBiH ministar Lakić je naveo da se ovim zakonom uređuju elektroenergetska politika i planiranje, kao i elektroenergetska djelatnost i dozvola za obavljanje, te reguliranje ove djelatnosti. Donosimo najznačajnije odredbe seta zakona o električnoj energiji.

Zakonom se, između ostalog, uređuju izgradnja elektrana, kao i proizvodnja i distribucija električne energije, te opskrba i trgovina električnom energijom. Usvojen je i zaključak da Vlada FBiH kod utvrđivanja zvaničnih tekstova zakonskih akata vodi računa o njihovoj usklađenosti, posebno da su jezički usklađeni. Usvojen je i Prijedlog zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije. Ovaj zakon je u potpunosti usklađen s pravnom stečevinom EU i Europske zajednice, a njime se uvodi i novi način sistema podsticaja.

Šta donosi Zakon o električnoj energiji?

Sa aspekta građana najznačajniji je Zakon o električnoj energiji. Njime će se omogućiti da kupci struje istovremeno prodaju struju koju sami proizvedu putem ugovora o otkupu struje – uspostavlja se koncept prosumera (kupac-proizvođač). Utvrđeno je da elektroenergetski subjekt neće biti obavezan da posjeduje dozvolu za:

 • Proizvodnju struje u elektranama instalirane snage do jedan megavat;
 • Proizvodnju struje isključivo za vlastite potrebe bez isporuke u distributivnu mrežu;
 • Proizvodnju struje u novim elektranama, najduže do šest mjeseci od dana pribavljanja odobrenja za upotrebu postrojenja.
 • Propisana je mogućnost podsticaja za one koji namjeravaju struju proizvoditi iz obnovljivih izvora energije.

Elektrane će moći graditi fizička i pravna lica koja zadovoljavaju, između ostalih, sljedeće kriterije:

 • Pouzdanost i sigurnost elektroenergetskog sistema
 • Konkurentnost proizvodnih postrojenja;
 • Zaštite javnog zdravlja i sigurnosti;
 • Zaštite okoliša i osiguranja trajne kontrole utjecaja na okoliš;
 • Korištenja zemljišta i lokacije;
 • Energetske učinkovitosti;
 • Strateškog opredjeljenja u pogledu korištenja vrste primarnog izvora energije.

Bit će omogućeno formiranje energetske zajednice kao pravnog lica kojeg čine domaćinstva, kompanije, lokalna samouprava (grad ili općina) i javne ustanove. Zakonom su definisani svrha i kontrola ove zajednice. “Svrha je zaštita okoliša, ekonomskih ili socijalnih koristi članova ili vlasnika udjela, a ne ostvarivanje profita. Stvarnu kontrolu u energetskoj zajednici građana po principu ‘jedan član jedan glas’ imaju vlasnici udjela i/ili članovi zajednice građana koji nisu srednja ili velika pravna lica u smislu propisa kojima se uređuje oblast računovodstva i revizije”, ukazano je. Energetska zajednica će morati dobiti dozvolu Regulatorne komisije za energiju FBiH (FERK) za obavljanje djelatnosti. Između ostalog, energetska zajednica će moći:

 • Proizvoditi struju, uključujući iz obnovljivih izvora energije;
 • Snabdijevati strujom;
 • Upravljati potrošnjom;
 • Skladištiti struju;
 • Pružati usluge punjenja električnih vozila.
 • Mjerna mjesta energetskih zajednica morat će imati pametne mjerne uređaje.

Šta donose preostala dva zakona?

Zakonom o obnovljivim izvorima energije je utvrđeno da prosumeri (kupci-proizvođači struje) mogu biti i oni koji žive u istoj zgradi ili stambenom kompleksu. Zakonom o energiji i regulaciji energetske djelatnosti se obavezuje na to da ugroženi kupac ima pravo na subvencioniranje dijela troška za potrošenu struju te da se zaštićenom kupcu ne može prekinuti distribucija struje zbog neplaćanja. Da bi spomenuti zakoni stupili na snagu potrebno je da ga usvoje oba doma Parlamenta FBiH. Nažalost, niti jedan parlamentarni dom nije još usvojio niti jedan od ovih zakona čijoj izradi su doprinijeli Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ).

m O nama

eSOLAR d.o.o. je bosanskohercegovačka projektantska kompanija sa sjedištem u Sarajevu koja se bavi projektovanjem, izgradnjom, mjerenjem i održavanjem fotonaponskih solarnih elektrana. eSOLAR nudi mogućnost izgradnje Off-Grid i On-Grid sistema elektrana za sve naše klijente.