eSOLAR d.o.o.

BiHGrađani RS-a moći će prodavati solarnu energiju (usvojen Pravilnik)

Građani RS-a moći će prodavati solarnu energiju (usvojen Pravilnik)

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (REERS) je nakon skoro dvije godine od usvajanja Zakona o obnovljivim izvorima energije usvojila Pravilnik o kupcima – proizvođačima električne energije. Zakonom je propisano donošenje ovog Pravilnika kojim je sada otklonjena posljednja prepreka da svi koji žele na svoje objekte postave solarne panele, te proizvode i troše struju iz vlastite proizvodnje. Pravilnikom je regulirano ko i na koji način može postati kupac – proizvođač, koja su njegova prava i obaveze, kako će se vršiti obračun i prikupljanje podataka kao i druga pitanja vezana za ovu oblast.

Prema Pravilniku navodi da se solarna elektrana može graditi i priključiti na mrežu nakon što se pribavi certifikat za postrojenje. Certifikat za elektranu kupca-proizvođača instalirane snage do 50 kW izdaje nadležni operator distributivnog sistema, kao sastavni dio deklaracije o priključku, na osnovu potvrde o izvedenosti radova pravne osobe koje vrši izgradnju elektrane, i uz ispunjenje ostalih 7 uslova propisanih aktima o priključenju po pojednostavljenoj proceduri. Certifikat za elektranu kupca-proizvođača instalirane snage jednake ili veće od 50 kW izdaje Regulatorna komisija u skladu s Pravilnikom o izdavanju certifikata za proizvodno postrojenje koje proizvodi električnu energiju korištenjem obnovljivih izvora energije.

Izgradnja elektrane kupca-proizvođača vrši se na osnovu građevinske dozvole pribavljene u skladu s propisima kojima se uređuje oblast građenja, osim u slučaju kada se na objektu koji ima građevinsku dozvolu, u sklopu adaptacije objekta, vrši izgradnja elektrane kupca proizvođača koja koristi obnovljive izvore energije snage do 50 kW. “Кrajnji kupac koji želi izgraditi elektranu za vlastite potrebe dužan je da, prije početka izgradnje, između ostalog, pribaviti odgovarajuću elektroenergetsku saglasnost od nadležnog operatora distributivnog sistema u skladu s propisima”, navodi se u Pravilniku.

Izgradnju elektrane kupca-proizvođača vrši pravna osoba koja ima odgovarajuću licencu za izvođenje elektroenergetskih postrojenja, koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove građenja. Prilikom izgradnje proizvodnog objekta i priključenja na mrežu kupac – proizvođač ima obvezu snositi troškove opremanja/prilagođavanja primopredajnog mjernog mjesta za sticanje statusa kupca-proizvođača u zavisnosti od odabrane šeme obračuna preuzete i predate proizvedene energije. Kupac ima pravo proizvoditi električnu energiju, skladištiti, a eventualni višak isporučiti u elektro mrežu, a primjenjivat će se šema neto mjerenja.

Ako je tokom obračunskog razdoblja kupac – proizvođač predao više električne energije u mrežu nego što je preuzeo, razlika se prenosi u korist kupca – proizvođača u naredno obračunsko razdoblje u vidu energetskog kredita. Energetski kredit se koristi kada je količina električne energije preuzete s mreže veća od energije koju kupac preda u mrežu. Ako je kupac – proizvođač potrošio više struje, nego što je proizveo, plaćat će razliku u cijeni.

Prema usvojenom Pravilniku snabdjevač koji vrši snabdijevanje kupca-proizvođača primjenom šema neto mjerenja ili neto obračuna dužan je da preuzme višak proizvedene električne energije koji se isporuči u mrežu, da ponudi ugovor o snabdijevanju kupcu – proizvođaču najkasnije 15 dana od dana prijema obavještenja od operatora distributivnog sistema iz člana 18. stav (5) ovog Pravilnika. Snabdjevač vrši finalni obračun količina predate i preuzete električne energije 1. Aprila tekuće godine za prethodni period od 12 mjeseci (1 godina), pri čemu kupac – proizvođač nema pravo na nadoknadu viška predate električne energije koji preostane nakon finalnog godišnjeg obračuna. Ono što još preostaje jeste da se ova odluka objavi u Službenom glasniku Republike Srpske i da službeno Pravilnik stupi na snagu.

m O nama

eSOLAR d.o.o. je bosanskohercegovačka projektantska kompanija sa sjedištem u Sarajevu koja se bavi projektovanjem, izgradnjom, mjerenjem i održavanjem fotonaponskih solarnih elektrana. eSOLAR nudi mogućnost izgradnje Off-Grid i On-Grid sistema elektrana za sve naše klijente.